Servicii funerare

Regulament de publicare

Art.1. Obiectul contractului
Obiectul contractului. www.poartaeternitatii.ro publică pentru client unul sau mai multe anunţuri conţinut online,  în scopul de a face cunoscut şi de a informa despre existenta şi activitatea clientului.
 
Confirmarea de comandă este certă, precisă, completă, şi odată acceptată, şi împreună cu anexele: 1.(Descrierea anunţului), 2. (Produse şi Servicii), 3. Anexa Imagini- grafică devine, contract de publicitate, în condiţiile art. 35 şi următoarele din Codul Comercial.
 
Art.2. Obligaţiile prestatorului
2.1. Să afişeze pe site-ul www.poartaeternitatii.ro anunţurile conţinut solicitate de client, în forma grafică şi cu specificaţiile/opţiunile stabilite de comun acord cu reprezentantul acestuia, în termen de 15 zile lucrătoare de la îndeplinirea cumulativ de către client a condiţiilor prevăzute la art. 3.1.
 
2.2. Să păstreze active anunţurile conţinut, şi opţiunile în forma din anexe şi pentru perioada stabilite în prezentul contract.
 
2.3. Să opereze modificările ulterioare publicării în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitare.
 
Art.3. Obligaţiile clientului
3.1.
a) să trimită prin email, fax sau poştă anexele aplicabile tipului de produs contractat (Confirmarea de comandă- site-ul www.poartaeternitatii.ro, Anexa 1 - Descrierea anunţului - site-ul www.poartaeternitatii.ro, Anexa 2 - Produse şi servicii şi Anexa 4 - Imagini-grafică).
b) să achite integral valoarea contractului.
 
3.2. Să nu revendice drepturi de autor asupra graficii online realizate de www.poartaeternitatii.ro; site-ul www.poartaeternitatii.ro şi produsele online prezente pe acest site sunt proprietatea www.poartaeternitatii.ro şi vor rămâne în proprietatea www.poartaeternitatii.ro. Acest contract nu implică un transfer de copyright, de marcă, sau al altor drepturi de proprietate intelectuală.
 
3.3. Să işi asume integral responsabilitatea pentru materialele şi datele pe care solicită să fie afişate în anunţurile conţinut de pe site-ul www.poartaeternitatii.ro.
 
3.4. Să predea în termen de 60 de zile de la încheierea contractului toate datele, textele şi materialele grafice specifice anunţului conţinut ce fac obiectul contractului sau a anexelor specificate la Art 1.
 
3.5. Să plătească preţul specificat în Confirmarea de comandă, conform termenelor stabilite din confirmarea de comandă.
 
3.6. Să comunice în scris departamentului facturare al www.poartaeternitatii.ro neprimirea facturii în termen de 15 zile de la data efectuării plăţii, pentru a primi o copie certificată.
 
3.7. Să precizeze în documentele de plată numărul contractului (contractelor) pentru identificare.
 
3.8. Să notifice, după încheierea contractului, doar în scris (prin fax, poştă, email) prestatorul de solicitarea de modificare a contractului sau a anexelor specificate la Art.1, în ceea ce priveşte imaginile, textul, descrierea firmei, lista de produse şi servicii, orele de program, modalităţile de plată.
 
3.9. Modificarea contractului şi a anexelor specificate la Art.1 se va face cu acordul ambelor părţi.
 
 
Art.4. Durata contractului, recepţia şi confirmarea afişării permanente
Contractul se consideră încheiat şi produce efecte de la data primirii de către Prestator a Confirmării de Comandă şi este valabil un an de la data publicării (afişării) anunţurilor prevăzute în Confirmarea de comandă pe site-ul www.poartaeternitatii.ro.
 
4.1. Data publicării (afişării) anunţurilor pe site-ul www.poartaeternitatii.ro va fi notificată de către www.poartaeternitatii.ro clientului printr-un email sau prin poştă, în situaţia în care clientul nu are adresă de email. Necitirea emailului sau a corespondenţei de către client nu întrerupe afişarea sau prestarea serviciului.
 
4.2. Clientul se obligă să confirme publicarea (afişarea) anunţurilor pe site-ul www.poartaeternitatii.ro, prin email sau prin poştă, în situaţia în care nu are adresa email, în termen de trei zile de la primirea notificării prevăzută la art. 4.1.
 
4.3. Părţile, de comun acord, decid că recepţia publicării anunţurilor prevăzute în Confirmarea de comandă la contract, pe site-ul www.poartaeternitatii.ro, este realizată la data confirmării prevăzute la art. 4.2, iar în situaţia în care clientul nu confirmă publicarea (afişarea) în termen de trei zile de la primirea notificării prevazută la art. 4.1, recepţia publicării (afişării) anunţurilor pe site-ul www.poartaeternitatii.ro, operează, de plin drept, fără îndeplinirea altor formalităţi, la data notificării prevăzute la art. 4.1.
 
4.4. Clientul declară că recunoaşte afişarea permanentă a anunţurilor prevăzute în Confirmarea de comandă la contract, pe site-ul www.poartaeternitatii.ro, recepţionate în condiţiile art. 4.3, iar în caz contrar, se obligă să notifice P.A. imediat. În lipsa notificării, confirmarea afişării permanente conform clauzelor contractuale operează, de plin drept, fără îndeplinirea altor formalitaţi, pe toată durata contractului.
 
Art.5. Preţ şi modalităţi de plată
 
5.1. Contravaloarea anunţului pe site-ul www.poartaeternitatii.ro se plăteţte în contul prestatorului.
 
5.2. TVA-ul va fi plătit de către client, conform reglementărilor în vigoare la data efectuării plăţii.
 
5.3. Preţul este achitat în lei în contul prestatorului, deschis la bancă, specificate in Art. 1 din prezentul contract.
 
5.4. Plata prestaţiei se va efectua prin una dintre modalităţile următoare: 
 
- depunere de numerar la filiala băncii cu precizarea expresă a numărului contractului (contractelor),
- ordin de plată.
 
5.5. În cazul în care termenul nu este precizat, acesta se consideră implicit 15 zile calendaristice.
 
Art.6. Încetarea contractului
6.1. Contractul încetează la termen.
 
6.2. www.poartaeternitatii.ro poate rezilia unilateral contractul, în următoarele situaţii: 
 
a) în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de plată la termenele prevăzute în Confirmarea de comandă, contractul încetează de plin drept, fără intervenţia instanţelor de judecată şi fără îndeplinirea altor formalităţi, iar anunţurile vor fi scoase de pe site.
b) în cazul nepredării de către client, în termen de 60 de zile de la încheierea contractului a datelor, textelor şi materialelor grafice specifice anunţului conţinut ce fac obiectul contractului.
c) în cazul în care clientul nu este de acord cu modificările solicitate de prestator în condiţiile Art. 8.1. Rezilierea contractului prevăzută la art.6.1, lit. b si c, operează de plin drept, fără intervenţia instanţei de judecată, cu un preaviz de 5 zile, notificat clientului.
 
6.3. Contractul nu poate fi modificat unilateral, după ce anunţul a fost publicat pe site, decât cu respectarea clauzelor contractuale sau cu acordul ambelor părţi.
 
6.4. Clientul poate notifica denunţarea unilaterală a contractului cu 15 zile înainte de publicarea anunţului. Notificarea trebuie transmisă către www.poartaeternitatii.ro prin fax, poştă, email. Denunţarea contractului nu trebuie motivată şi operează de plin drept, fără intervenţia instanţei de judecată.
 
Art.7. Răspunderea contractuală
7.1. În cazul în care clientul şi-a achitat obligaţiile contractuale, iar www.poartaeternitatii.ro a întârziat afişarea pe site-ul www.poartaeternitatii.ro a anunţurilor conţinut aferente contractului cu peste 60 de zile, sau anunţurile conţinut sunt afişate cu caracteristici ce se încadrează în alt tip de anunţ conţinut decât cele specificate în prezentul contract sau în anexele acestuia specificate la Art.1, clientul va avea posibilitatea să opteze pentru una dintre următoarele variante: 
 
a) Să solicite în scris să i se ramburseze cuantumul din suma plătită echivalent cu cuantumul, din perioada totală contractuală, atât timp cât anunţurile au fost afişate cu caracteristici ce se încadrau în alt tip de anunţ conţinut decât cel specificat. Suma rambursată poate include de asemenea penalităţi de 0,01%/zi, procent calculat la suma rambursată.
b) Să denunţe contractul şi să solicite în scris să i se ramburseze integral suma platită de acesta, la care se adaugă penalităţi de 0,01%/zi din aceasta sumă, începând cu data de la care au intrat banii în cont. Oricare ar fi opţiunea clientului, dintre cele de mai sus, clientul declară că nu are alte pretenţii, oricare ar fi acestea, şi părţile convin să limiteze răspunderea contractuală pentru orice cauze, la plata penalităţilor de întârziere prevăzute mai sus.
 
7.2. În cazul neachitării la termen a plăţii, www.poartaeternitatii.ro va cere, fără preaviz, achitarea integrală a preţului de publicitate, sau va pune în aplicare prevederile art. 6.2. a).
 
7.3. În cazul în care contractul încetează conform art. 6.4. la cererea clientului, www.poartaeternitatii.ro va rambursa sumele încasate, din care se reţine un procent de 25% din valoarea contractului reprezentând cheltuieli efectuate cu încheierea contractului (salarii, combustibili, comisioane bancare, taxe poştale etc.) cu titlu de penalitate.
 
7.4. Cazurile de forţă majoră şi cazurile fortuite exonerează de răspundere partea care le invocă, prin notificare scrisă prin fax, poştă, email, în termen de 3 zile de la producerea lor.
 
Art.8. Alte clauze
8.1. www.poartaeternitatii.ro îşi rezevă dreptul de a modifica formatul grafic şi caracteristicile anunţurilor conţinut, şi orice alte caracteristici ale produselor online cu notificarea prealabilă a clientului.
 
8.2. www.poartaeternitatii.ro îşi rezervă dreptul de a modifica site-ul www.poartaeternitatii.ro şi dreptul de a decide ordinea de afişare pe site, fără notificarea prealabilă a clientului.
 
8.3. www.poartaeternitatii.ro nu va afişa sau va suspenda afişarea anunţurilor conţinut solicitate de client, în cazul în care va constata că acestea ar prejudicia sub orice formă persoane fizice sau juridice, ar încălca legislaţia în vigoare, sau ar contraveni bunelor moravuri.
 
8.4. Clientul declară că: 
 
- anunţurile pe care le cere a fi publicate, cuvintele sau grafica respectă prevederile legale, nu prejudiciază în niciun fel un terţ şi îşi asumă întreaga răspundere pentru forma şi conţinutul acestora, garantându-l pe prestator în acest sens.
- înţelege să nu folosească grafica realizată de www.poartaeternitatii.ro în relaţiile cu terţii, fără acordul www.poartaeternitatii.ro
- este de acord ca datele şi informaţiile din anunţurile conţinut (text şi grafică) precum şi datele sale de identificare să fie stocate, prelucrate şi făcute publice. Este de acord să primească informaţii cu caracter comercial, prin orice mijloace de comunicare, ce nu necesită intervenţia unui operator.
 
8.5. Orice alte informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0763726425
 
Art.9. Litigii
9.1. Eventualele litigii intervenite între părţi, vor fi rezolvate pe cale amiabilă; în caz contrar, părţile convin să fie de competenţa instanţelor judecatoreşti de unde este situat sediul central al prestatorului.
 
9.2. În drept, prezentul contract se completează cu dispoziţiile Codului Civil, Codului Comercial, precum şi cu actele normative existente în vigoare la data încheierii acestuia.
 
Art.10. Corespondenţa
Adresa de contact, telefon, fax, email:
 
Prestator: Poienarii Burchii, Strada Principală, nr 560, Judeţul Prahova; Telefon 0763726425; Email: contact@poartaeternitatii.ro
 
Client: conform datelor de identificare din Confirmarea de comandă.